نویسنده = �������� �������� ����������������
روندها و سناریوهای همگرایی آینده ایران و روسیه مبتنی بر انتقال انرژی خزر

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 63-94

عین‌الله کشاورز ترک؛ هادی نهادی؛ محمدناصر ادیب مهر