دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، شهریور 1401، صفحه 1-190