دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1402، صفحه 1-202