نویسنده = ������������ ���������� ������
تبیین نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 31-62

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر؛ فرشید روزبه