شماره‌های پیشین نشریه

بسم الله الرحمن الرحیم

فصلنامه علمی «محیط راهبردی» نشریه تخصصیِ پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است که با همکاری انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر می‌شود. این نشریه به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقالات، بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، عرضه نتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه محیط و علوم راهبردی، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، پژوهشی و در نهایت ارائه دستاوردهای نوین در حوزه دانش سیاست، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک، فضای سایبر، مطالعات منطقه ای، مطالعات امنیتی- دفاعی و علوم راهبردی منتشر می‌شود.

نشریه محیط راهبردی مفتخر است که میزبان مقالات اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه باشد و از همه ایشان در جهت همین امر، دعوت به عمل می‌آورد.

نکات مهم در فرآیند ارسال مقاله به مجله محیط راهبردی

1. مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد

1-1. صفحة اول (چکیده): شامل عنوان کامل مقاله، چکیدة مقاله به زبان فارسی که نشان دهنده مسأله مورد بحث در مقاله، هدف آن، روش تحقیق و نتیجه‌گیری، مجموعاً حدود 250 کلمه، همراه با واژه های کلیدی (5 تا 7 واژه)

2-1. کلیات: شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.

3-1. روش تحقیق: معرفی روش تحقیق از نظر نوع، ماهیت، هدف، جامعه آماری، نمونه آماری.

4-1. یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

5-1. نتیجه گیری و پیشنهادها

2. مقالات ارسالی حتما باید طبق فایل تمپلت تنظیم و ارسال شود.  

جهت دریافت template به این لینک مراجعه گردد

3. فرم تعارض منافع

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعارض منافع

4. ضروری است نویسندگان محترم، نسبت به تکمیل کاربرگ تعهد مالکیت معنوی اثر اقدام نمایند:

فرم تعهد تائید مالیکت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا

5. ارسال گزارش PDF مشابهت یابی مقاله

نویسندگان محترم همچنین گواهی صحت مقاله خود را با استفاده از سامانه مشابهت‌یاب سمیم نور در صفحه اول سایت مجله دریافت و به عنوان فایل تکمیلی ارسال فرمایند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPEمی‌باشد و

از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».

 


 فصلنامه محیط راهبردی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.  


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی «باز» می‌باشد.

 

فصلنامه محیط راهبردی جهت مشابهت یابی مقالات از نرم افزار سمیم نور استفاده می نماید.

ضروری است،نویسندگان محترم جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده نمایند.

نویسندگان محترم  گزارش PDF مشابهت‌یابی را مستقیما از سامانه زیر دریافت و به انضمام سایر مدارک که در قسمت راهنمای نویسندگان اشاره گردیده است، ارسال نمایند

                                                                                            

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها