بررسی نتایج عملیات طوفان الاقصی بر اساس دکترین نظامی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

عملیات طوفان الاقصی، زمین لرزه راهبردی را برانگیخت که ارتش رژیم صهیونیستی و دکترین آن را تا حد زیادی تکان داد و مجموعه ای از سؤالات را در مورد استراتژی های آینده، برانگیخت. تحقیق حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که؛ ارزیابی عملیات طوفان الاقصی بر اساس اصول دکترین نظامی رژیم صهیونیستی به چه صورت می باشد؟ نگارنده مقاله با مطالعه اسنادی و بررسی اسناد مراکز مطالعاتی و مصاحبه های تحلیلگران برجسته جهان و حتی صاحبنظران خود رژیم صهیونیستی، ضمن ارائه تصویری از توانمندی نظامی رژیم صهیونیستی و احصاء اصول دکترین نظامی آن، به این نتیجه رسیده است که رژیم صهیونیستی در هر چهار اصل دکترین نظامی خود یعنی (بازدارندگی، هشدار سریع، تصمیم گیری نظامی و دفاع مدنی) شکست خورده است. همچنین نتایج بدست آمده در خصوص آینده جنگ و چالش فرار روی رژیم صهیونیستی بیانگر این نکته با اهمیت می باشد که؛ رژیم صهیونیستی توان و ظرفیت بازدارندگی در برابر گروه های مقاومت را ندارد بلکه فقط در فضای بازدارندگی از طریق مجازات و بدون محاسبه و تفکر در خصوص پایان جنگ، وارد یک جنگ ویرانگر و فرسایشی در نوار غزه شده است.

کلیدواژه‌ها