اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن محمدی منفرد

هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

h.mohamadisndu.ac.ir

سردبیر

لطفعلی بختیاری

استاد گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

a.bakhti51iyahoo.com

جانشین سردبیر

روح اله قادری کنگاوری

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

kangavarygmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی ایزدی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

m.izadiisu.ac.ir

مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

حبیب الله سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

زاهد غفاری هشجین

استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

ghafarishahed.ac.ir

محمد مهدی نژاد نوری

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

deputyresearch.gov.ir

خسرو بوالحسنی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

bolhasanikyahoo.com

محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

amcniat.mellisndu.ac.ir

عباس علیپور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

aivan31gmail.com

قدیر نظامی پور

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

مدیر اجرایی

میثم بلباسی

دانش آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران

belbasi.meisamut.ac.ir