داوران

داوران فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران (سال 1400)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر نصراله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

2

دکتر محمدحسن نامی

دانشیار دانشگاه فارابی

3

دکتر فتح اله کلانتری

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4

دکتر رحمان نجفی سیار

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

5

دکتر محسن رستمی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر داوود کریمی پور

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

7

دکتر روح الله قادری کنگاوری

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

8

دکتر محسن آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر محمد آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

10

دکتر نجفعلی شهبازی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

11

دکتر عباس علیپور

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

12

دکتر حسین مهرابی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

13

دکتر محمد صولتی

دکترای تخصصی مطالعات منطقه ای

14

دکتر محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

15

 دکتر علی علیزاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

16

دکتر یعقوب قلندری

دانشگاه شهید بهشتی

17

دکتر حامد ابراهیمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

18

دکتر احسان علیپوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

19

دکتر حسن محمدی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

20

دکتر یاسین پورعلی

دکترای تخصصی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

21

دکتر مرتضی شکری

دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی

22

دکتر رحیم بایزیدی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

23

دکتر وحید قربانی

دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتراحسان اعجازی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان

25

دکتر عسگر صفری

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان

26

دکتر سعیده مرادی فر

دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان

27

دکتر مهدی بصیری

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

28

دکتر علیرضا محمدی

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

29

دکتر ابراهیم ضرغام

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

30

دکتر محسن مرادیان

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

31

دکتر حمید فروزان

دکترای تخصصی مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

32

دکتر قاسم فولادی

دکترای تخصصی دادانشگاه عالی دفاع ملی

33

دکتر میثم بلباسی

 دکترای تخصصی دانشگاه تهران

 

 

داوران فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران (سال 1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر نصراله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

2

دکتر محمدحسن نامی

دانشیار دانشگاه فارابی

3

دکتر لطفعلی بختیاری

استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

4

دکتر مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5

دکتر حبیب الله سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

7

دکتر عباس علیپور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

8

دکتر قدیر نظامی پور

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر عباس نیلفروشان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

10

دکتر فتح اله کلانتری

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

11

دکتر رحمان نجفی سیار

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

12

دکتر محسن رستمی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

13

دکتر داوود کریمی پور

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

14

دکتر ابراهیم ضرغام

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

15

دکتر محسن مرادیان

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

16

دکتر حمید فروزان

دکترای تخصصی مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

17

دکتر قاسم فولادی

دکترای تخصصی دادانشگاه عالی دفاع ملی

18

دکتر میثم بلباسی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

19

دکتر حسین مهرابی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

20

دکتر محمد صولتی

دکترای تخصصی مطالعات منطقه ای

21

دکتر محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

22

دکتر علی علیزاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

23

دکتر یعقوب قلندری

دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتر حامد ابراهیمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

25

دکتر احسان علیپوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

26

دکتر حسن محمدی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

27

دکتر حمیدرضا لشگریان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

28

دکتر کیانوش آزادی

استادیار دانشگاه مالک اشتر

29

دکتر مهدی بصیری

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

30

دکتر علیرضا محمدی

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

31

دکتر روح الله قادری کنگاوری

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

32

دکتر محسن آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

33

دکتر محمد آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

34

دکتر نجفعلی شهبازی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

35

دکتر یاسین پورعلی

دکترای تخصصی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

36

دکتر مرتضی شکری

دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی

37

دکتر رحیم بایزیدی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

38

دکتر وحید قربانی

دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

39

دکتراحسان اعجازی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان