داوران

داوران فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران (سال 1400)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر نصراله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

2

دکتر محمدحسن نامی

دانشیار دانشگاه فارابی

3

دکتر فتح اله کلانتری

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4

دکتر رحمان نجفی سیار

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

5

دکتر محسن رستمی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر داوود کریمی پور

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

7

دکتر روح الله قادری کنگاوری

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

8

دکتر محسن آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر محمد آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

10

دکتر نجفعلی شهبازی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

11

دکتر عباس علیپور

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

12

دکتر حسین مهرابی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

13

دکتر محمد صولتی

دکترای تخصصی مطالعات منطقه ای

14

دکتر محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

15

 دکتر علی علیزاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

16

دکتر یعقوب قلندری

دانشگاه شهید بهشتی

17

دکتر حامد ابراهیمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

18

دکتر احسان علیپوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

19

دکتر حسن محمدی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

20

دکتر یاسین پورعلی

دکترای تخصصی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

21

دکتر مرتضی شکری

دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی

22

دکتر رحیم بایزیدی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

23

دکتر وحید قربانی

دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتراحسان اعجازی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان

25

دکتر عسگر صفری

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان

26

دکتر سعیده مرادی فر

دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان

27

دکتر مهدی بصیری

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

28

دکتر علیرضا محمدی

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

29

دکتر ابراهیم ضرغام

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

30

دکتر محسن مرادیان

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

31

دکتر حمید فروزان

دکترای تخصصی مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

32

دکتر قاسم فولادی

دکترای تخصصی دادانشگاه عالی دفاع ملی

33

دکتر میثم بلباسی

 دکترای تخصصی دانشگاه تهران

 

داوران فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران (سال 1401)

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر نصراله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

2

دکتر محمدحسن نامی

دانشیار دانشگاه فارابی

3

دکتر لطفعلی بختیاری

استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

4

دکتر مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5

دکتر حبیب الله سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

6

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

7

دکتر عباس علیپور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

8

دکتر قدیر نظامی پور

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر عباس نیلفروشان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

10

دکتر فتح اله کلانتری

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

11

دکتر رحمان نجفی سیار

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

12

دکتر محسن رستمی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

13

دکتر داوود کریمی پور

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

14

دکتر ابراهیم ضرغام

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

15

دکتر محسن مرادیان

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

16

دکتر حمید فروزان

دکترای تخصصی مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

17

دکتر قاسم فولادی

دکترای تخصصی دادانشگاه عالی دفاع ملی

18

دکتر میثم بلباسی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

19

دکتر حسین مهرابی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

20

دکتر محمد صولتی

دکترای تخصصی مطالعات منطقه ای

21

دکتر محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

22

دکتر علی علیزاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

23

دکتر یعقوب قلندری

دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتر حامد ابراهیمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

25

دکتر احسان علیپوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

26

دکتر حسن محمدی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

27

دکتر حمیدرضا لشگریان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

28

دکتر کیانوش آزادی

استادیار دانشگاه مالک اشتر

29

دکتر مهدی بصیری

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

30

دکتر علیرضا محمدی

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

31

دکتر روح الله قادری کنگاوری

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

32

دکتر محسن آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

33

دکتر محمد آقایی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

34

دکتر نجفعلی شهبازی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

35

دکتر یاسین پورعلی

دکترای تخصصی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

36

دکتر مرتضی شکری

دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی

37

دکتر رحیم بایزیدی

دکترای تخصصی دانشگاه تهران

38

دکتر وحید قربانی

دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

39

دکتراحسان اعجازی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان

 


داوران فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران
(سال 1402)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

دکتر قدیر نظامی پور

دانشگاه عالی دفاع ملی

2

دکتر عباس نیلفروشان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3

دکتر مرتضی شکری

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر رحیم بایزیدی

دانشگاه تهران

5

دکتر وحید قربانی

دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتراحسان اعجازی

دانشگاه گیلان

7

دکتر عباس علیپور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

8

دکتر نصراله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دکتر محمدحسن نامی

دانشگاه فارابی

10

دکتر میثم بلباسی

دانشگاه تهران

11

دکتر حسین مهرابی

دانشگاه امام حسین(ع)

12

دکتر محمد صولتی

مطالعات منطقه ای

13

دکتر محمدرضا حسینی

دانشگاه عالی دفاع ملی

14

دکتر علی علیزاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

15

دکتر محسن مرادیان

دانشگاه عالی دفاع ملی

16

دکتر حمید فروزان

مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل

17

دکتر قاسم فولادی

دادانشگاه عالی دفاع ملی

18

دکتر لطفعلی بختیاری

دانشگاه علوم انتظامی امین

19

دکتر رحمان نجفی سیار

دانشگاه عالی دفاع ملی

2021

دکتر محسن رستمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

22

دکتر داوود کریمی پور

دانشگاه عالی دفاع ملی

23

دکتر مهدی بصیری

دانشگاه آزاد اسلامی

24

دکتر علیرضا محمدی

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

25

دکتر روح الله قادری کنگاوری

دانشگاه امام حسین(ع)

26

دکتر محسن آقایی

دانشگاه عالی دفاع ملی

27

دکتر محمد آقایی

دانشگاه عالی دفاع ملی

28

دکتر نجفعلی شهبازی

دانشگاه امام حسین(ع)

29

دکتر یاسین پورعلی

دانشگاه علوم قرآن و حدیث

30

دکتر ابراهیم ضرغام

دانشگاه امام حسین(ع)

31

دکتر یعقوب قلندری

دانشگاه شهید بهشتی

32

دکتر حامد ابراهیمی

دانشگاه عالی دفاع ملی

33

دکتر احسان علیپوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

34

دکتر حسن محمدی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

35

دکتر حمیدرضا لشگریان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

36

دکتر کیانوش آزادی

دانشگاه مالک اشتر

37

دکتر فتح اله کلانتری

دانشگاه عالی دفاع ملی

38

دکتر مجتبی سعادتی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

39

دکتر حبیب الله سیاری

دانشگاه عالی دفاع ملی

40

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

دانشگاه عالی دفاع ملی

41

دکتر سجاد محسنی

دانشگاه تربیت مدرس