تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه عالی دفاع ملی- پژوهشکده امنیت ملی 

(صندوق پستی: 6315-15875)

تلفن: 22953612- 27355596

نمابر: 22970355-021

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران: JSE@sndu.ac.ir

سامانه فصلنامه: http://jse.sndu.ac.ir/

 

Contact us: National Defense Research Institute, Supreme National Defense University (SNDU), Shahid Babaei highway, Tehran, Iran.

(P.O. Box: 15875-6315);

Tel.: +982122953612/+982127355596;

Fax: +982122970355

E-mail: JSE@sndu.ac.ir 

  Website :http://jse.sndu.ac.ir    


CAPTCHA Image