اهداف و چشم انداز

اهداف:

  •       تولید علم نافع بومی و نظریه پردازی در حوزه محیط راهبردی ایران، منطقه و جهان
  •       معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل‌های راهبردی، امنیتی، دفاعی
  •       توانمندسازی علمی پژوهشگران و نخبگان مطالعات راهبردی
  •       پاسخگویی به نیازهای محتمل حاکمیت در بخش‌ و حوزه‌های مختلف راهبردی، امنیتی، دفاعی
  •       هم افزایی مطالعات پیرامون محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران

چشم‌انداز:

مجله علمی مرجع در حوزه مطالعات راهبردی در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.