اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن محمدی منفرد

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

h.mohamadisndu.ac.ir

سردبیر

لطفعلی بختیاری

استاد گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

a.bakhti51iyahoo.com

جانشین سردبیر

روح اله قادری کنگاوری

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

kangavarygmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

عباس نیلفروشان

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

defencepolicyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مجتبی سعادتی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

حبیب الله سیاری

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

محمد مهدی نژاد نوری

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

deputyresearch.gov.ir

لطفعلی بختیاری

مدیریت عضو هیئت علمی گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

arp_1355yahoo.com

حسین دهقانی پوده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hossein.dehghanipodehgmail.com

عباس علیپور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

aivan31gmail.com

قدیر نظامی پور

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

مدیر اجرایی

میثم بلباسی

دانش آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران

belbasi.meisamut.ac.ir