مقایسه تحلیلی راهبرد نظامی آمریکا در دوران ترامپ و بایدن در رابطه با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر مطالعات راهبردی (دریایی)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای و پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی

چکیده

راهبرد نظامی هر کشوری، منطبق و هماهنگ با خط‌مشی‌ها، دکترین‌ها و سیاست دفاعی تهیه و تنظیم می‌شود. تهیه و تدوین راهبرد نظامی مهم‌ترین وظیفه تشکیلات نظامی است که در هر کشور توسط بالاترین مقام نظامی آن کشور ارائه می‌شود. حضور و نفوذ نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، همواره از موضوعاتی بوده است که در راهبردهای منطقه‌ای آمریکا مورد توجه ویژه قرار داشته است و جمهوری اسلامی ایران هم در کانون هدف گذاری این راهبردها قرار می‌گیرد. شناخت دقیق راهبردهای نظامی برای اقدامات مقابله‌ای، دفع تهدید و جلوگیری از غافل‌گیری امری ضروری است. از این جهت مقاله حاضر به‌دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که راهبرد نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در دوران ترامپ و بایدن نسبت به ایران چیست و وجه تمایز و تشابه این راهبردهای چگونه بوده است؟ این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌می‌دهد که راهبرد نظامی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در برابر ایران، بازدارندگی رقابتی و در دوره ریاست‌جمهوری بایدن ایجاد بازدارندگی یکپارچه و مشارکتی با هدف کنترل جمهوری اسلامی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها