تبیین حکمرانی امنیتی ولایی با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

رسیدن به امنیت، مستلزم بهره‌گیری از آموزه‏هایی است که از اتقان و صلابت لازم و کافی برخوردار باشند. جوامع گوناگون متناسب با شرایط و زمینه‏های ساختاری و بافتاری خود باید از منابعی اصیل در مسیر رسیدن به امنیت بهره‌گیری نمایند. در ایران اسلامی، وجود برخی مشکلات و اشکالات کارکردی در حوزه مدیریت امور امنیتی و بروز برخی اغتشاشات، بیانگر آن است که فرایندها و سازوکارهای موجود، نیازمند بهبود و تحول است. این مقاله با هدف تبیین حکمرانی امنیتی ولایی، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که حکمرانی امنیتی ولایی با بهر‌ه‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری چگونه قابل تبیین است؟ در این مقاله تلاش شده است با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری که کلام ایشان، تفسیری از متون، نصوص و گزاره‏های اسلامی است، حکمرانی امنیتی ولایی تبیین گردد. از این‌رو روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه‌ای و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته‌های این مقاله بیانگر آن است که حکمرانی امنیتی ولایی دارای کارکردهای تنظیمی، ایجابی و سلبی مبتنی بر ارکان، اصول و رویه‏هایی مشخص است. برآیند حکمرانی امنیتی ولایی؛ میدان‌داری اصول و احکام و گزاره‌های اسلامی، مردم و هدایت و نظارت دولت، حرکت به سوی رضایت‌مندی و جهشی در جهت نیل به «دولت اسلامی» است.

کلیدواژه‌ها