دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، شهریور 1402، صفحه 1-198 
دستاوردهای دفاع ترکیبی شهید سلیمانی

صفحه 173-198

فتح الله کلانتری؛ رحمان نجفی سیار