دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، خرداد 1403 
الگوی شکل گیری نارضایتی عمومی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 113-142

مجید رمضانی آرانی؛ محسن محمدیان ساروی؛ نادر شیخ الاسلامی؛ آزاده اشرفی