خط مشی گذاری فناوری های نوین دیجیتال با رویکرد تحلیل محتوای کیفی (مورد مطالعه: اینترنت اشیاء)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

علی‌رغم ظهور فناوری‌های نوین و به‌ویژه اینترنت اشیا که استفاده از آن‌ها در حوزه‌های متعدد به طور فزاینده‌ای روبه‌رشد است، دانش کافی از مفاهیم، حوزه‌ها، کاربست‌ها و مقوله‌های مؤثر از آن وجود ندارد. به طور نمونه نمی‌توان یک خط مشی عمومی برای بهره گیری از این رویکردهای نوین مشاهده نمود. بر پایه همین خلأ مطالعاتی، این پژوهش باهدف ارائه خط مشی جهت فناوری‌های نوین دیجیتال به طور اعم و اینترنت اشیا به طور اخص انجام شد. با عنایت به ادبیات محدود و عدم وجود نظریه‌هایی برای تدوین خط‌مشی‌های جامع، در زمینه بهره‌گیری از اینترنت اشیا، در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. به‌طوری‌که در آن با بررسی مبانی نظری و مبانی تجربی موجود در حوزه فناوری‌های دیجیتال سعی به استخراج مفاهیم کلیدیِ پنهان و متعاقباً تعیین مقوله‌های فرعی و مقوله‌های اصلی، برای کسب شاخص‌هایی در دستیابی به یک خط‌مشی‌ برای اینترنت اشیا اقدام گردید. برای این منظور با مرور سامانمند ادبیات و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب(متاسنتز) کلیه شاخص‌های کلیدی برای خط‌مشی‌گذاری عمومی در اینترنت اشیا شناسایی و طبقه‌بندی و در دو گام پژوهش فراترکیبی، به ترتیب نتایج ذیل حاصل گردید: در گام اول از پژوهش فراترکیبی نسبت به بررسی عمیق مطالعات پیشین پرداخته شد و در گام دوم از پژوهش فراترکیبی با بهره‌گیری از تکنیک‌های کدگذاری(بر پایه تحلیل محتوای کیفی) به تعیین تعداد 70 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی اقدام شد و خط مشی پیشنهادی می تواند به عنوان مبنا از سوی مدیران وسیاست گذاران بر پایه سه عامل زمینه ای،راهبردی ومداخله ای مورداستفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها