تاثیر تقابل عربستان با ج.ا.ایران بر امنیت منطقه غرب آسیا (2011-2017)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پژوهش حاضر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل پاسخ این پرسش است که تاثیرتقابل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی با ج.ا.ایران، بر امنیت منطقه غرب آسیا طی پنج سال گذشته چگونه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ تقابل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی، با ج.ا.ایران موجب کاهش امنیت در منطقه غرب آسیا شده و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺟﺪﯾﺪ و همچنین تکیه بر حمایت آمریکا و غرب و هم راستا با رژیم صهیونیستی، ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. یافته‌های پژوهش را می‌توان این گونه بیان کرد که: رقابت‌های منطقه‌ای عربستان و ج.ا.ایران موجبات واگرایی و بروز تنش‌هایی در روابط دو کشور شده است که پیامدهای این رقابت چالش‌های امنیتی را علاوه بر خود دو کشور، برای منطقه غرب آسیا نیز به همراه داشته است و استمرار سیاستهای تفرقه افکنانه عربستان سعودی کاهش روز افزون امنیت منطقه را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها