مفهوم‌سازی بحران امنیتی با تأکید بر آموزه‌های مکتب کپنهاگ

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

بحران امنیتی موضوعی است که در اغلب موارد مفروض در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که مفهوم و ابعاد آن تا حدود زیادی ناشناخته باقی‌مانده است. با توجه به اینکه در واکاوی مفهوم بحران امنیتی، دیدگاهی امنیتی در موضوع بحران مدنظر است، نیاز است چهارچوب نظری پرداختن به آن نیز در قالب مطالعات امنیتی بررسی گردد، ازاین‌رو «مکتب کپنهاگ» برای این امر انتخاب گردیده است. هدف از این پژوهش واکاوی مفهوم بحران امنیتی با تأکید بر مکتب کپنهاگ است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. در پاسخ به این سؤال که مفهوم بحران امنیتی با تأکید بر آموزه‌های مکتب کپنهاگ چیست؟ بعد از جمع‌آوری ادبیات تحقیق و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده به این نتیجه رهنمون می‌شویم که هر یک از بحران‌های امنیتی(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی) را می‌توان بر اساس سه شاخص تهدید، زمان و غافلگیری، در 8 طبقه اداری، عادی، عمدی، انعکاسی، ویژه، بطئی، نوظهور و کاملاً بحرانی طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها