آب در منازعات منطقهای و چشم انداز آینده (هیدرو پلیتک غرب آسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه‌السلام)- مدرس دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم

2 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه‌السلام)- عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم

چکیده

مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که بحران آب چه تاثیری در روند منازعات منطقه‌ای و چشم انداز آینده در غرب آسیا دارد؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به گستردگی جایگاه ژئوپلیتیک آب در استراتژی های منطقه‌ای و بین المللی آب پایه و اساس منازعات در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند خواهد بود. بخش اعظم غرب آسیا به دلیل واقع شدن در کمربند بیابانی و برخورداری از آب و هوای خشک و نیمه خشک و کمی نزولات جوی همواره با بحران آب مواجه بوده است که گاهاً به عنوان عامل سیاسی به اشکال مختلف در امور منطقه رخ می نماید و زمینه ساز کشمکش و تعارضات بین کشورهای منطقه می باشد و عامل اصلی منازعات و درگیری در آینده خواهد بود. که لزوم تدوین سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و حتی جهانی را در این رابطه می طلبد. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و اسنادی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها