بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی با مدیریت منابع ومشارکت مردمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

درسالی که به اوج رسیدن فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی کشور را در شرایط خاص قرار داده این مفهوم اقتصاد مقاومتی با جهت گیری مقاومتی خود برای عبور ازسیاست های مغروضانه دشمنان مطرح شد.اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مدیریت منابع و اصل مشارکت مردمی وتلاش برای خود اتکائی است. درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا بایستی درک صحیح از منابع داخلی و همچنین نیروهای بلقوه داخلی داشته باشیم در امتداد این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی مدیریت منایع و مشارکت مردمی پرداخته شده است برای این منظور پرسش نامه ای برای گردآوری اطلاعات در میان100نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم تحقیقات تهران توزیع شد برای تحلیل داد ه ها از روش همبستگی استفاده شده است در نهایت خروجی تحلیل نشان داد بین اقتصاد مقاومتی مدیریت منابع مشارکت مردمی داری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها