ژئوپلیتیک قومیت‌‌ها در تحولات ژئوپلیتیکی همگرایی و واگرایی غرب آسیا با تأکید بر ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

2 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

3 دکتری، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

مسئله قومیت و قوم‌گرایی یکی از مسائل اساسی در سطح بین‌الملل است. منطقة غرب آسیا نیز از جمله مناطقی است که دارای تعدد قومی می‌باشد. ایران نیز از نظر قومی جزو کشورهایی است که کثرت قومی دارد. نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش که ژئوپلیتیک اقوام در منطقة ‌غرب آسیا با تأکید بر ج.ا.ایران (به لحاظ همگرایی و واگرایی با دولت مرکزی) چگونه است؟ اطلاعات لازم را با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مطالعة اسنادی گردآوری نموده‌اند. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که از جمله ویژگی‌های منطقة غرب آسیا، تنوع قومیتی این منطقه است؛ تنوعی که در برخی از کشورها ازجمله ج.ا.ایران، بسترساز همگرایی شده و در برخی دیگر از کشورها به دلیل برخی مشکلات ساختاری و تحریکات بیرونی، زمینه‌های واگرایی را فراهم آورده است، ولی در کشورمان باوجود تلاش‌های دشمنان، نگاه فرصت‌محور جمهوری اسلامی به اقوام،‌ زمینه بسیار مناسبی برای استفاده از ظرفیت عظیم قومیت‌های کشور فراهم کرده است. دیگر یافته آن است که اصول حاکم بر سیاست قومی در ایران باید منتهی به تقویت اشتراکات و تلاش برای نزدیکی اقوام با همدیگر باشد و به این نکته توجه داشت که هرچه محورها و اصول مورد توافق جمعی افزایش یابد، امکان و احتمال هماهنگی و همدلی بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها