تقویت و گسترش عدالت اجتماعی با رویکرد جهاد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

3 کارشناس ارشد فقه و حقوق

چکیده

عدالت اصل مهم و کاربردی در مکتب اسلام بوده که شالوده بعثت پیامبران را تشکیل داده است. گسترش عدالت در جامعه موجب سامان بخشیدن امور جامعه و مردم می شود و جامعه مطلوب را پدید می آورد. توزیع مناسب و عادلانه امکانات عمومی، مبارزه با بی عدالتی، فقر و فساد و تبعیض،‌ امنیت اجتماعی را به وجود آورده و موجبات رشد و ترقی را در راستای مدینه فاضله فراهم می کند. نگارندگان در این مقاله، ضمن تبیین عدالت اجتماعی، ‌با بهره گیری از قرآن،‌ روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) ‌به تحلیل آنها پرداخته و زیر ساختهای اقتصاد اسلامی را با رویکرد جهاد اقتصادی ترسیم و راه کارهای اجرایی شدن آن را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها