بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر عملکرد شرکت های بورسی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

بر اساس نظریه اقتصاد مبتنی بر روابط، رفتار سیاسی می­تواند یک منبع مهم ایجاد ارزش برای شرکت­های دارای این نوع روابط باشد. شرکتهای دارای رفتار سیاسی می­توانند دسترسی آسانتری به منابع سرمایه و سایر مواردی داشته باشند که از این محل به مزیت رقابتی دست یابند و در جهت عملکرد بهتر نسبت به رقبا از آن استفاده کنند. بنابراین انتظار می­رود که عملکرد شرکت­های دارای رفتار سیاسی نسبت به سایر شرکت­های رقیب بهتر باشد. برای آزمون این فرضیه داده­های مرتبط با 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی نشان می­دهد که رفتار سیاسی با عملکرد شرکت رابطه منفی دارند، اما این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی­باشد و لذا فرضیه پژوهش پذیرفته نخواهد شد. همچنین یافته­ها نشان می­دهد که اندازه شرکت، فرصت­های رشد و نقدینگی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و اهرم مالی با آن رابطه منفی دارند.

کلیدواژه‌ها