بررسی چالش ‏های اقتصادی و امنیتی منطقه غرب آسیا با تأکید برحوزه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی چالشهای اقتصادی  و امنیتی و ارائه  الگوی موازنه در ترتیبات امنیتی منطقه غرب آسیا به‌ویژه حوزه خلیج فارس است. منطقه غرب آسیا و خلیج فارس به علت وجود منابع عظیم انرژی وتنگه هرمز از مناطق مهم استراتژیک جهان هست، لذا در این مقاله سعی برآن شده تا مسائل امنیتی واقتصادی منطقه و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد، سوال مطرح شده این است که نقش کشورهای منطقه در امنیت منطقه خلیج فارس چگونه است ؟ و فرضیه ای هم که در این رابطه مطرح کرده ایم چنین است که ایران به عنوان کشوری که بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد نقش امنیتی بسزایی ایجاد می‌کند. دراین پژوهش ضمن اشاره به پیمان های موجود در این حوزه که عموماً تک بعدی و ناکارآمد هستند، می کوشیم  تا با ترسیم وضعیت امنیتی حاکم بر منطقه، الگویی مناسب برای ترتیبات امنیتی همه جانبه و فراگیر ارائه دهیم  در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که خلیج فارس از دیر باز همیشه مورد توجه قدرتهای بزرگ فرا منطقه‌ای بوده بطوری که همیشه از این منطقه به عنوان یک منبع درآمد مناسب استفاده کرده‌اند و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای می تواند نقش بسزایی در امنیت این منطقه استراتژیک جهان ایفا کند.

کلیدواژه‌ها