سناریوهای فراروی بحران ژئوپلیتیک سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 دانش آموخته دوره مدیریت فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی و مدرس دانشگاه

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

بحران سوریه از بحران‌های ژئوپلیتیک محسوب می‌شود که کشورهای منطقه و غربی از مارس 2011 (اسفند 1389) با حمایت از نیروهای تندرو سلفی و اعزام آن‌ها به کشور سوریه، باعث تکوین آن شدند؛ اقدامی که باعث آوارگی میلیون‌ها سوری، تخریب زیرساخت‏های سوریه و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی، شده است. با ملاحظه روند کنونی بحران و پیشران‌های مرتبط با آینده‌های مطلوب و ممکن و محتمل، سناریوهای مختلف برای این بحران قابل ترسیم است. در تحقیق با بهره‏گیری از روش تحلیلی- تبیینی به کالبدشکافی این سناریوها پرداخته شد و یافته مقاله این شد که هر چند انتخابات ریاست جمهوری سوریه با مشروعیت‏افزایی به نظام حاکم بر سوریه، زمینه‏های افزایش قدرت و مقاومت آن نظام را در برابر گروه‏های معارض در سطح داخلی فراهم کرد اما ماهیت سیال بحران سوریه در معرض عوامل ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی نیز می‌باشد و مجموعه عناصر سطوح سه‌گانه مزبور، بر سرنوشت این بحران در آینده تأثیر تعیین‌کننده دارند.

کلیدواژه‌ها