امنیت ملی ج. ا.ایران در فرآیند تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا (استراتژی رشد و توسعه پایدار، مبنای دفاع و امنیت منطقه ای ایران‌)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

چشم انداز خط سیر تحولات جاری در منطقه پیرامونی ایران ، بیانگر شکل گیری تدریجی نوعی تظاهرات سیاسی - امنیتی با ایجاد یک فضایی پر تنش و تهدیدزا علیه منافع ملی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا هم با هدایت و محوریت عربستان سعودی در جریان می باشد. در این راستا ، فضای رقابت ژئوپلیتیک عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران بگونه ای است که تلاشهای تنش زای این کشور حتی ممکن است با انجام برخی از تظاهرات و آمادگیهای نظامی، منجر به سطحی از درگیریهای امنیتی - نظامی در بین دو کشور گردد. درچنین شرایطی، حفظ و تقویت امنیت پایدار درجمهوری اسلامی ایران عملا نیازمند تدوین داکترین جامع امنیتی متناسب با ژنومهای امنیت منطقه ای، درک سیاستهای جاری بین المللی،استفاده حداکثری از مزیتهای نسبی و پایدار موقعیت باز ژئوپلیتیک با ایفای نقشهای متناسب در جهت توسعه متوازن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و بویژه ترسیم نقشه راه سیاستهای بلند مدت برای تحقق امنیت منطقه ای بر محور توسعه پایدار ملی و استفاده از آن بعنوان سپری فراگیر در شیوه های نوین دفاع غیر عامل، می باشد. این مقاله به دنبال تحلیل وتبیین الزامات رشد و توسعه پایدار بعنوان موثرترین مولفه دفاع غیر عامل در  موضوع امنیت منطقه ای و نیز بررسی تاثیرات گسترده آن بر فرآیندهای تحقق توسعه پایدار  ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران درصحنه های رقابتی غرب آسیا، می باشد.

کلیدواژه‌ها