فرصت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جمهوری خلق چین و رژیم صهیونیستی طی یک دهه اخیر در چارچوب مشارکت جامع نوآورانه توسعه مناسبات دوجانبه را در دستورکار قرار داده‌اند. در این ارتباط و به منظور بررسی جوانب مختلف این موضوع، مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی کدام‌اند؟
روش: این تحقیق بنیادی و نوع تحقیق نیز کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، روش میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و اطلاعات جمع‌آوری شده از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی است. در این راستا، با مطالعه سوابق، آمارها، داده‌ها و پژوهش‌های پیشین مبانی نظری و مفهومی نگارش و سپس با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته (توزیع 50 پرسشنامه میان خبرگان) براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت، میزان تأثیرگذاری فرصت‌ها و چالش‌ها بر مشارکت جامع نوآورانه ارزیابی و مهمترین عوامل تأثیرگذار احصاء می‌گردد.
یافته‌ها: مشارکت جامع نوآورانه تحت تأثیر فرصت‌ها و چالش‌های چین و رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و فرمنطقه‌ای است.
نتیجه‌گیری: دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت جامع نوآورانه مبتنی بر فرصت‌های چین (دستیابی به فناوری پیشرفته نظامی، پوشش ریسک راهبردی برای تنظیم تعاملات با غرب آسیا، تأمین نیازهای توسعه‌ای و دورن زدن محدودیت‌های آمریکا در زمینه فناوری در دنیا) و رژیم صهیونیستی (امکان سرریز همکاری، حفظ سطح حداقلی از روابط با چین و تأثیر بر موضع چین در قبال ایران و فلسطین) است که در عین‌حال، چالش‌های دو بازیگر در سطوح فرامنطقه‌ای (فشارهای آمریکا)، منطقه‌ای (تعاملات چین با کشورهای منطقه غرب آسیا) و سطح ملی (حساسیت داخلی رژیم صهیونیستی) بر آن حاکم است.

کلیدواژه‌ها