سامانه های یکپارچه اطلاعاتی، رویکردی بر محیط شناسی راهبردی در عملیات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی

2 اداره دانش

چکیده

در میدان نبرد، ابزار اصلی تصویر‌سازی میدان نبرد، یک سامانه سریع به همراه بانک اطلاعات می‌باشد. سامانه‌ی با چند گیگا بایت اطلاعات اعم از اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات مربوط به موقعیت استقرار نیروها و تجهیزات دو‌طرف، عوارض زمین و وضعیت جوی و سایر اطلاعات می‌تواند کلیه فرآیند‌های قبل و حین عملیات را پشتیبانی نماید. مقاله پیش رو با هدف ارائه الگوی یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتی در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تقویت توان رزم نیروهای عمل کنند در صحنه نبرد می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از روش اجرا توصیفی – زمینه ای است. جامعه آماری شامل تعداد 348 نفر از خبرگان حوزه اطلاعاتی سازمان مورد مطالعه می باشد. نمونه آماری به روش تصادفی غیر احتمالی بوده و شامل 126 نفر از خبرگان می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. روایی تحقیق بر اساس تایید خبرگان مورد تایید قرار گرفته و جهت ارزیابی پایایی تحقیق از روش آلفای کزونباخ استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل یافته ها از هر دو رویکرد توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد اطلاعات سیگنالی، تصویری و رادیویی نقش مهمی در شکل گیری سامانه یکپارچه اطلاعاتی دارند. نتایج تحقیق نشان داد وجود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی نقش موثری در شناسایی تهدیدات پیرامونی ایفا خواهد نمود

کلیدواژه‌ها