راهبرد پژوهی سیستم کنترل رژیم صهیونیستی در برابر نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

تقابل راهبردی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران در قالب رویکردها و نظریه های مختلف روابط بین الملل و به طور خاص نظریه های جریان اصلی مورد بررسی و مطالعه محققان مطالعات منطقه غرب آسیا قرار گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده به دنبال ارایه رویکرد پژوهشی متفاوت نسبت به بررسی رقابت راهبردی مذکور است و در ادامه با طرح الگوی نظری متفاوت به دنبال تبیین دقیق تر از محتوا و تبارشناسی سیستم کنترل رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت برامده است. سوال پژوهش پیش رو این است که راهبرد کنترل منطقه ای جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی به چه صورت بوده است و از چه اجزایی برخوردار است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود سیستم کنترل رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی ایران به صورت شبکه ای و هوشمند درآمده است و از پنج جزء خرده شبکه دسترسی درون سرزمینی، خرده شبکه جاسوسی در همسایگان مرزی، خرده شبکه متحدین منطقه ای، خرده شبکه قدرت های فرامنطقه ای و استفاده محدود از قدرت نظامی تشکیل شده است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها اسنادی است.

کلیدواژه‌ها