تحول رویکرد سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی سال‌های 2011 -2022

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پس از تحولات بیداری اسلامی، ج. ا. ایران را به عنوان «مسئله ویژه» سیاست خارجی رژیم صهیونیستی قلمداد شد، که با ترسیم دکترین های جدید به دنبال مبارزه با قدرت فزاینده جمهوری اسلامی ایران در معادلات و آرایش بازیگران منطقه ای برآمدند. به منظور بررسی جوانب مختلف این موضوع، مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد که تحول رویکرد ادراکی رژیم صهیونیستی منجر به چه طیف سیاست هایی در قبال جمهوری اسلامی ایران شده است؟
روش: این نوشتار بنیادی و نوع تحقیق کیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش میدانی و کتابخانه‌ای است که بواسطه جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و اطلاعات اقتباس شده از پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. بدین ترتیب با استفاده از پژوهش‌های پیشین و با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته (توزیع 100 پرسشنامه میان خبرگان) براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت، تحول رویکرد سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و مهمترین پارامترها استخراج شد.
یافته‌ها: تحول رویکرد سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران در سه سطح تهدید سخت، نرم و نیمه سخت صورت گرفت.
نتیجه‌گیری: یافته های پژوهش نشان می‌دهد متعاقب تحولات بیداری اسلامی و نزدیک شدن ج. ا. ایران به مرزهای شمالی رژیم صهیونیستی، تحولی در ادراک رهبران رژیم صهیونیستی نسبت به تهدید از جانب ج.ا. ایران رخ داد که به اتخاذ راهکارهای مختلف و ترکیبی برای مقابله با ج.ا. ایران و با هدف محاصره ژئوپلیتیکی و به انزوا کشاندن ج.ا.ایران در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی و سیاست همسایگی انجامید.

کلیدواژه‌ها