تأثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی کشورهای محور مقاومت بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

غرب آسیا با توجه به تحولات کنونی نظام بین‌الملل باعث شده است تا کشورهای محور مقاومت در منطقه از اهمیت ژئوپلیتیکی زیادی برخوردار باشند. این اهمیت با توجه به پیوستگی جغرافیایی آنها با کشور ایران تاثیر زیادی بر راهبردهای دفاعی ج.ا.ا می‌تواند داشته باشد که در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی این کشورها (عراق، سوریه، لبنان و سرزمین‌های اشغالی) موثر بر تدوین راهبرد دفاعی کشور به عنوان مسئله تحقیق مورد بررسی قرار داده شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کاربردی و با استفاده از گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی تلاش گردیده است تا عوامل ژئوپلیتیک نظامی مرتبط و مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران به عنوان هدف تحقیق شناسایی گردند. بدین منظور برای تعیین این عوامل و تبیین نقش آن‌ها (در قالب بسترهای فرصت‌آفرین، تهدیدزا، قوت و ضعف) پرسش‌نامه‌ی دو قسمتی تنظیم و طراحی گردید که به منظور تائید عوامل مؤثر ژئوپلیتیک نظامی و نقش‌های احصاء شده آن‌ها بر تدوین راهبرد دفاعی بین جامعه نمونه آماری 50 نفری به صورت تمام شمار توزیع و پس از اخذ نظر جامعه نمونه آماری با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های آماری، تجزیه و تحلیل شده و در ادامه به جمع‌بندی و ارزیابی سؤالات تحقیق پرداخته شده است و در نهایت در قسمت نتیجه‌گیری و در پاسخ به سؤالات تحقیق، ضمن تعیین عوامل موثر ژئوپلیتیک نظامی کشورهای محور مقاومت، به تبیین نقش‌های چهارگانه (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) این عوامل که در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران مؤثر می‌باشند؛ پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها