ارائه مدل بومی روابط دفاعی منطقه ای ج.ا.ایران مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیروهای مسلح

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

جمهـوری اسـالمی ایـران همـواره خواهـان صـلح، ثبـات و آرامـش در منطقـه بـوده وسیاستهای کلی نظام نیز بیان کننده ی ایجاد یک سـاختار امنیـت منطقـه ای بـومی بـوده اسـت،به گونه ای که این ساختار بـا مشـارکت تمـامی کشـورهای منطقـه ایجـاد شـود. جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت نفوذ راهبردی خود و برقراری مناسبات پایدار با کشورهای جهان و در جهت تقویت ساختار و جایگاه ژئوپلیتیک خود ناگزیر به برقراری ارتباط با سایر کشورهای پیرامونی و فرامرزی می‌باشد. حضور کشورهای فرامنطقه ای و دشمنان ج.ا.ایران از جمله ایالات‌متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید و مانع از همگرایی بین کشورهای منطقه شده است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تکیه‌بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی زمینه شکل‌گیری جامعه منطقه‌ای را فراهم کند. چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه روابط بین‌الملل و الگوهای روابط دفاعی –امنیتی، الگوی امنیتی مشارکتی و همگرایی و همکاری منطقه‌ای مدنظر قرار گرفته است.هدف تحقیق دستیابی به یک مدل بومی روابط دفاعی ج.ا.ایران با همسایگان در راستای همگرایی منطقه ای بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها