تحلیلی بر پیامدهای امنیتی نابرابری فرصت ‏های اقوام در ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فارابی

2 کارشناس ارشد بیوتروریسم و مدرس دانشکده فارابی

3 دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

قومیت و قوم‌گرایی که از تفاوت‌های ‌نژادی ناشی می‌شود همواره در بررسی‌ها و تحقیقات اجتماعی و سیاسی مؤلفه مهمی بوده که تاثیری محسوس بر امنیت ملی، توسعه و یا رشد جوامع داشته است، لذا به همین سبب این تحقیق با موضوع بررسی فرصت‌های نابرابر در میان اقوام کشور جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای امنیتی آن، با روش توصیفی- تحلیلی وبهره گیری از ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه‌ای، درصدد است ضمن تبیین درجه اهمیت و اولویت‌بندی هر یک از معیارها و شاخص‌های نابرابری فرصت‌های فراروی اقوام، علل و چگونگی آن را به صورت متقن پاسخ دهد. این پژوهش، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می‌باشد که آیا در میان اقوام مختلف جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های نابرابر به وجود آمده است، اگر چنین است پیامد امنیتی آن ‌چیست؟ و راه‌کارهای حذف و یا کاهش این فرصت‌های نابرابر کدامند؟ در نهایت دستاوردها و نتایج اصیل این مقاله رسیدن به عواملی پنج‌گانه از قبیل؛ «پیاده‌سازی سیاست‌گذاری‌ اجتماعی»، «پیاده‌سازی سیاست-گذاری فرهنگی»، «پیاده‌سازی توسعه اقتصادی یکنواخت»، «پیاده‌سازی تئوری تکثرگرایی دین‌محور» و «پیاده-سازی مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجه به اسناد بالادستی» بود که این عوامل بر متغیر بررسی فرصت-های نابرابر در میان اقوام کشور جمهوری اسلامی ایران، در حد خیلی زیاد، مؤثر واقع گردیدند، لذا نتیجه فوق بر نتیجه حاصله از پرسشنامه منطبق و بر روائی و اعتبار این پژوهش افزود.

کلیدواژه‌ها