راهبردها، الزامات و راهکارهای همکاری بین‌المللی ج.ا.ایران. در فضای سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر گرایش امنیت سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

همکاری بین‌المللی در فضای سایبر ناظر به مشارکت در فرایندهای تعریف شده در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در زمینه فضای سایبر و نیز حضور در اسناد و معاهدات دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی مرتبط با این فضا است. شرایط خاص ج.ا.ا. الزاماتی را برای موضوع همکاری بین‌المللی کشور در فضای سایبر به وجود آورده است. که لازم است راهبردها و الزامات بطور دقیق تعیین گردند تا با مشارکت و حضور در مجامع بطور حداکثری منافع ملی محقق شود و از مضرات احتمالی مشارکت در اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی جلوگیری بعمل آید. پژوهش «توسعه‌ای-کاربردی» حاضر شاخص‌ها و الزامات همکاری بین‌المللی ج.ا.ا. در فضای سایبر را مورد مداقه قرار داده است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، مبانی نظری مورد واکاوی قرار گرفت و به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، عوامل اثرگذار احصاء ‌گردید. سپس از طریق پرسشنامه تحلیلی و برگزاری مصاحبه کانونی فرضیه‌ها مورد ارزیابی واقع و تصحیح گردید. پرسشنامه‌ای براساس طیف لیکرت تنظیم گردید و پس از انجام روایی سنجی آن، با آلفای کرونباخ 812/0 از پایایی مطلوبی برخوردار بود. سپس با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس، داده‌های حاصل از پرسشنامه و با روش حداقل مربعات جزئی، تجزیه‌وتحلیل و برازش کلی مدل معادل 0.579 بوده و چون از 0.36 بیشتر است، برازش مدل را قوی ارزیابی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها