ظهور مجدد طالبان و الزامات مواجهه ج.ا.ایران با این گروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طبطبایی

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

طی سال های اخیر، افغانستان با وجود حضور نیروهای خارجی، با چالشهای بسیاری دست به گریبان بوده است؛ افزایش اقدامات تروریستی، گسترش فقر و بیکاری و فقدان یک دولت قوی مرکزی، تنها بخشی از مشکلات افغانستان هستند که زمینه‎ها و بسترهای مناسبی را برای قدرت‎یابی مجدد طالبان ایجاد کرده اند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می کند عوامل بسترساز ظهور مجدد طالبان را با روش تحلیل مضمون به بحث بگذارد. روش گردآوری داده ها نیز مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با اساتید و کارشناسان صاحب نظر در این حوزه است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که در زمینه قدرت یابی مجدد طالبان دو دسته مضمون کلان و سازمان‌دهنده عوامل خارجی و داخلی وجود دارند که هر کدام دارای مضامین پایه مختص خود هستند. از جمله عوامل یا مضامین خارجی می‎توان به نقش متناقض آمریکا در فرایند دولت_ملت‌سازی، رقابت‎های هند و پاکستان در افغانستان، منازعه مرزی افغانستان با پاکستان، رقابت‎های استعماری و جنگ سرد اشاره نمود. همچنین عوامل یا مضامین داخلی از قبیل تضاد و کشمکش قومی، چالش‎های اقتصادی، چالش‎های آموزشیو فرهنگی، ضعف دولت مرکزی و نیروهای امنیتی و نظامی نامنسجم شناسایی شد. در پایان الزمات مواجهه با این گروه از جهات نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‎محیطی به بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها