الگوی راهبردی گروه بریکس برای تغییر نظم بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

بریکس ائتلافی از پنج کشور درحال‌ توسعه برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی است که خود را درسطح کشورهای پیشرفته نظام بین المللی معرفی کرده است. این کشور ها با توجه به رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی که دارند سهم خود را از نهادهای برتون وودزی اقتصاد بین‌الملل متناسب با اقتصادشان نمی‌دانند، ازاین‌رو به دنبال اصلاح نظم موجود بین‌المللی هستند .این مقاله با هدف ارائه الگوی حرکت گروه بریکس برای تغییر نظم بین المللی، به دنبال پاسخ به این سوال است که گروه بریکس چگونه می خواهد نظم بین المللی کنونی را با توجه به توقعات و انتظارات خود تغییر دهد؟
این تحقیق از انوع تحقیقات توسعه ای با رویکرد تجربی و روش کیفی توصیفی- تحلیلی است که در آن گرداوری داده ها با روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که گروه بریکس از سال 2008 تا کنون با مبنا قراردادن اقتصاد سیاسی بین الملل از طریق انجام اقدامات هماهنگ برای تغییر در ابعاد قدرت ساختاری نظم هژمونیک بین‌الملل وبا تغییر درساختارها و دستورکار نهادهای عمده معرف نظم اقتصاد سیاسی بین‌الملل؛ نهاد سازی موازی با نظم اقتصاد سیاسی بین الملل؛ در دوران گذار از هژمونی ایالات متحده به نظام چند جانبه بین‌الملل، قدرت ساختاری خود را افزایش داده و ضمن تقویت حضور و نفوذ خود دراین نهادها، چندجانبه گرایی را در افزایش داده و نظم مطلوب خود را با تغییر در نظم اقتصاد سیاسی بین المللی پیگیری می کند.

کلیدواژه‌ها