نویسنده = �������������� ������
واکاوی تأثیر تنش در روابط خارجی ایران و عربستان بر سیاست نفتی دو کشور

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-34

حسین تاج آبادی؛ حسین نورعلی؛ علی نورعلی