نویسنده = �������������������� ��������
تأثیر فضای ماورای جو بر غرب آسیا و قدرت‌های بزرگ جهانی

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-52

احمد ایرانخواه؛ حسن مؤمنی