نویسنده = �������������� �������� ����������
جریان‌های افراطی، جنگ‌های نیابتی و فضای آشوب در جنوب غرب آسیا

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 53-66

ابراهیم متقی؛ انسیه اعتمادی نیا