کارزار اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران (2022-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو دانشگاه گیلان

چکیده

در شرایطی که فضای سیاسی - امنیتی منطقه غرب آسیا روز به روز در حال دگرگونی است، قدرتهای منطقه ای در جستجوی قدرت و نفوذ بیشتر در منطقه در حال رقابت با یکدیگر هستند؛ در این بین توانمندیهای روزافزون هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را وادار کرده است تا برای کاهش نفوذ ایران در منطقه اقدامات اطلاعاتی امنیتی و دیپلماتیک را در دستور کار خود قرار دهد؛ با توجه به شرایط فوق پرسش پژوهش حاضر بدین شرح است که رژیم صهیونیستی برای مقابله با نفوذ روزافزون منطقه ای ج.ا.ایران از چه راهکارهای اطلاعاتی بهره می برد؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از طریق انواع اقدامات پنهانی مانند به کارگیری جاسوسان ماهر در نظام سیاسی و برنامه هسته ای، موشکی و پهپادی ایران، فروش مواد و تجهیزات صنعتی ناسالم به ایران، خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران به شیوه های گوناگون حملات سایبری و در نهایت ترور افراد مرتبط با برنامه هسته ای موشکی و پهپادی ایران و یا نیروهای مرتبط با محور ،مقاومت میکوشد تا زمینه را برای تضعیف اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مهیا کند؛ در پژوهش کنونی تلاش شده است با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه اسنادی و موردی منتشر شده از سوی منابع معتبر، شیوه های اطلاعاتی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ج.ا.ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها