تحلیل مضمون راهبرد جهادکبیر از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرماندهی و ستاد دانشگاه افسری امام‌حسین(ع)

2 دانشجو

چکیده

نظام‌ سلطه جهت تسلیم رهبران الهی و نهایتاً شکست نظام ‌اسلامی در طول تاریخ همواره از ظرفیت پیچیده، گسترده و ژرف راهبردهای: اقتصادی، کودتا، نفوذ، بحران، ترور، تجزیه، جنگ‌روانی، تصویب قوانین، فرهنگی، نظامی استفاده نموده‌ است. آموزهای دینی و مبانی ارزشی که به سعادت انسان توجه وِیژه دارد در راستای شکست نظام سلطه و تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و ضعف‌ها به قوت‌ها جهادکبیر را به رهبران نظام اسلامی ارائه نموده‌ است. نظر به اینکه نهج‌البلاغه در بردارنده سخنان انسان کاملی است که به بهترین شکل مضامین راهبردهای استکبار و منشور جهادکبیر را ترسیم نموده‌است. این نوشتار برآن است با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون راهبردهای جهادکبیر را در راستای مقابله با راهبردهای استکبار از این مرجع احصاء و تدوبن نماید. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نظر به اینکه CVI مضامین راهبردهای چهارگانه منشور جهادکبیر مستخرجه از نهج البلاغه 96/0 تعیین گردید؛ طیف کاملی از گزینه‎ها امنیت‌پایدار با رویکردهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی که خنثی و دفع کننده تهدیدات استکبار است برای نظام‌اسلامی شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها