نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست‌های خارجی ج.ا.ایران (مطالعه موردی دهه نود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیات علمی دانشکده فارابی

3 کارشناس ارشد بیوتروریسم دانشگاه علوم و فنون فارابی و پژوهشگر حوزه‌های دفاعی– امنیتی

4 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست­های خارجی ج.ا.ا طی سال‌های دهه90 بوده است که با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای تلاش گردید ابتدا نقش­های نظامی، انتظامی، دیپلماتیک (سیاسی) و مردم یاری نداجا و همچنین سیاست خارجی ج.ا.ا تشریح و سپس با فعالیت‌های این نیرو در دریا و ساحل در بازه زمانی دهه 90 و به‌ویژه بعد از راهبردی شدن تطبیق داده شد. در این پژوهش نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست­های خارجی ج.ا.ا با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون حضور ناوگروه­ها در آب‌های آزاد و بین­المللی، حضور در بندرهای کشورهای دوست، حضور ناوگروه دریایی کشورهای دوست در آب‌های ج.ا.ا، برگزاری رزمایش، تأمین امنیت کشتیرانی، عملیات امداد و نجات و سفرهای مقامات نداجا به سایر کشورها و بالعکس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه‌وتحلیل سؤال‌های پژوهش نشان داد که فعالیت­های نداجا در دریا با مجموع 88.42% و فعالیت­های نداجا در ساحل با مجموع 82.95% بر اساس فرضیه­ تحقیق تأیید و به­عنوان نتیجه تحقیق عملکرد نداجا در دریا و ساحل در دهه90 در پشتیبانی از سیاست­های خارجی ج.ا.ایران مسجل گردید.

کلیدواژه‌ها