الزامات سیاستی مدیریت افکار عمومی در نبرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 دانش آموخته دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

در نبرد ترکیبی به عنوان گونه ای نوین از نبردها، ابزارها و روش های متعددی درهم افزایی با یکدیگر و در راستای ایجاد ابهام و حمله راهبردی استفاده می شوند؛ به ویژه که عناصر کانونی در چنین نبردی، رسانه ها و به صورت خاص شبکه های اجتماعی هستند. از این جهت، برخورداری از رسانه های قدرتمند و توانمندی مدیریت و هدایت افکار عمومی در بستر این نبرد، اهمیت بسیاری دارد.ضمن اینکه پیش نیاز راهبردی در نبردهای ترکیبی، توانمندی و حکمرانی موثر رسانه ای و مجازی است. دامنه این توانمندی در راستای حل مسئله مدیریت و جهت دهی افکار عمومی و با هدف دفاع و بازدارندگی رسانه ای، جایگاه والایی دارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی بایسته های مدیریت افکار عمومی در نبرد ترکیبی است. از این جهت سوال اصلی پژوهش این گونه صورت بندی می شود که: «الزامات سیاستی مدیریت افکار عمومی در نبرد ترکیبی چیست؟»؛ در این راستا برای پیشبرد پژوهش از روش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، اعمال حکمرانی بر فضای مجازی، برخورداری از نقشه راه و راهبردهای منسجم و به روز رسانه ای، بازسازی مرجعیت رسانه ملی، افزایش توان رقابت شبکه های اجتماعی بومی و... از جمله الزامات سیاستی با هدف مدیریت افکار عمومی در عصر نبردهای ترکیبی است.

کلیدواژه‌ها