تبیین نظری عوامل اقتصادی موثر بر مشارکت مردمی در امنیت داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

2 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

حفظ امنیت و یکپارچگی کشور یکی از مسائل اساسی و مهم هر نظام حکومتی می‌باشد. مشارکت مردمی در حفظ امنیت، یک عامل کلیدی است که تابع عوامل مختلفی از جمله اقتصاد می‌باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است تا شاخص های اقتصادی مؤثر بر مشارکت مردمی در امنیت داخلی، بر اساس مبانی نظری و تحقیقات، شناسایی شوند. برای دستیابی به این منظور، از رویکرد کیفی مبتنی بر روش فراترکیب استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات، محقق با مروری نظام‌مند بر روی مطالعات داخلی و خارجی و نظریات شاخص، به استخراج مقالات مرتبط با فاکتورهای اقتصادی مؤثر بر مشارکت مردمی در امنیت ملی پرداخته گردیده است. به طور کلی، 152 مطالعه نهایی مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد 26 شاخص اقتصادی مؤثر در مشارکت مردمی در امنیت داخلی در 6 بعد اقتصادی، انتظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شناسایی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهند تلاش دولتها برای کنترل تورم، کاهش فقر و نابرابری اجتماعی، عدات اقتصادی و توزیع درآمد، کنترل فساد مالی و شفافیت اقتصادی، تقویت بخش خصوصی ایجاد انگیزه برای تولید و نیروی کار از جمله عوامل اقتصادی است که بر روی میزان مشارکت مردمی در ایجاد و حفظ امنیت داخلی اثر گذار است و مدل نظری آن در تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها